حراج!

پایان نامه کامل  پزشکی عمومی P037

 

عنوان:

آنالیز فراوانی اختلالات زاویه مخچه ای پلی درMRI بیماران با کاهش شنوایی حسی عصبی مراجعه کننده به بخش MRI  یک بیمارستان نمونه در سال 1394

 

تعداد صفحات: 43- تعدادکلمات: 7278

 

کلمات کلیدی:

MRI، Cerebellopontine angle، کاهش شنوایی، حسی-عصبی

 

توضیحات:

مقدمه: کاهش شنوائی حسی عصبی اختلال نسبتا شایع میباشد.با توجه به اینکه نئوپلاسم­ها از تشخیص افتراقی­های مهم در کاهش شنوائی حسی عصبی یک طرفه ، غیرقرینه و یا پیشرونده می­باشد تمام بیماران با کاهش شنوائی حسی عصبی یک طرفه غیرقرینه و یا پیشرونده باید از نظر نئوپلاسم ها ارزیابی شوند MRI. روش غیرتهاجمی و استاندارد طلائی بررسی ضایعات زاویه­پونزی مخچه­ای و کانال گوش داخلی می­باشد. هدف از مطالعهی حاضر تعیین فراوانی اختلالات زاویهی مخچهای-پلی (CPA) در MRI بیماران با کاهش شنوایی حسی-عصبی مراجعهکننده به بخش MRI بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1394 میباشد.

 

مواد و روشها: بیماران با کاهش شنوائی حسی عصبی مراجعه کننده به بخش MRI بیمارستان امام خمینی مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ادیومتری بیماران شدت کاهش شنوائی به انواع خفیف، متوسط ،  شدید وعمیق  طبقه­بندی شدند.  MRI با دستگاه فیلیپس قبل و بعد از تزریق از  CPA در مقاطع آگزیال و flair  آگزیال و T1 پس از تزریق از مقاطع آگزیال، کرونال و ساژیتال گرفته می­شود. یافته­های غیرطبیعی در کانال گوش داخلی و CPA  توسط یک رادیولوژیست معتبر بررسی شد. همچنین ارتباط یافته های غیرطبیعی با شدت کاهش شنوائی بررسی شد.

 

 نتايج : در این مطالعه 208 بیمار وارد مطالعه شدند که از این تعداد، 102 نفر(49%) مذکر و 106 نفر       ( 51%) مونث بودند و از این میان 197 بیمار کاهش شنوایی داشتند و 11 بیمار کاهش شنوایی نداشتند. یافتههای غیرطبیعی MRI شامل انواع اختلالات زاویهی مخچهای پونزی بود که در 416 گوش مورد بررسی بدین صورت بود: 49 مورد (8/11%) واسکولر لوپ، 12 مورد (9/2%) شوانوم، 4مورد (9/0% ) ایسکمی، 1مورد (2/0%) کیست اراکنوئید و 1مورد (2/0%) ماستوئیدیت . بر اساس آزمون دقیق فیشر (Fisher’s exact test) ارتباطی بین وجود واسکولر لوپ و وجود کاهش شنوایی وجود نداشت (P=0.354). همچنین مطابق آزمون آماری ANOVA  تفاوت معناداری بین اندازه شوانوم و شدت کاهش شنوایی وجود ندارد.

 

بحث و نتيجه گيري: شوانوم شايع ترين علت کاهش شنوایی حسی-عصبی در MRI بيماران با كاهش شنوايي حسي مي باشد و واسكولر لوپ شايع ترين يافته MRI در اين گروه از بيماران در مطالعه ما بود، اما در مقايسه با گروه شاهد ، واسكولر لوپ ارتباط معني­داري با كاهش شنوايي نداشته و نمي­­تواند به عنوان يك يافته ي تيپيك در بيماران با كاهش شنوايي تلقي شود.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.