حراج!

پایان نامه کامل ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش مالی P029

 

عنوان:

آنالیز رابطه بین ساختار سازمانی و پدیده پول شویی در سیستم بانک ملی

تعداد صفحات: 118- تعدادکلمات: 26061

 

کلمات کلیدی:

ساختار سازمانی، پولشویی، پیچیدگی سازمانی، رسمیت سازمانی ، تمرکز سازمانی

 

توضیحات:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و پولشویی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان بانک ملی شهرستان ارومیه تشکیل دادند. حجم نمونه آماری به روش کوکران به تعداد 209 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه (ساختار سازمانی و پولشویی) استفاده گردید. روایی و پایایی ابزار به روش های بارهای عاملی متقابل، فورنل – لارکر و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی  استفاده شد. تحلیل دادها نشان داد که، ساختار سازمانی با پولشویی رابطه ای مثبت و معناداری داشته و به میزان 68 درصد از تغییرات پولشویی توسط ساختارسازمانی تبیین می گردد. همچنین ابعاد ساختارسازمانی یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز بترتیب هر کدام بمیزان 87% ، 98% و 94% از تغییرات پولشویی را تشریح می کنند.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.