حراج!

پایان نامه کامل ارشد در رشته اقتصاد گرایش انرژی P035

 

عنوان:

بررسی پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARMA و GARCH و مدل نوسانات تصادفی در چارچوب حالت- فضا

 

تعداد صفحات: 63- تعدادکلمات: 13710

 

کلمات کلیدی:

مدل GARCH، مدل نوسانات تصادفی.فرایند بازگشت به میانگین، مدل حالت_فضا، مدل ARMA  

 

توضیحات:

شناسایی رفتار نوسانات در تمامی بازارهای مالی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و لذا ارایه مدل های مناسب برای پیش بینی نوسانات از ابزارهای اصلی دست اندرکاران اقتصادی و مالی کشورها، سازمان های بورس اوراق بهادار و شرکت ها در اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری است. از اینرو، در این پایان نامه، رفتار نوسانات تصادفی داده های روزانه نرخ های بازدهی نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 06/07/1378 تا 31/06/1394، با استفاده از مدل‌های نوسانات تصادفی، GARCH  و ARMA مورد بررسی قرار گرفته و سپس عملكرد سه مدل از نظر دقت پیش بینی، با کمک معیار میانگین مطلق خطای پیش بینی (MAE) و معیار میانگین مربعات خطای پیش بینی (MSE)، نسبت به همدیگر مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از این است که یک درصد تغییرات خودی(اثر ARCH) نرخ های بازدهی بورس در دوره گذشته، باعث تغییرات خودی این بازدهی ها در دوره جاری به میزان 4113/0 درصد می شود. همچنین، وجود یک درصد ناپایداری(اثر GARCH) در نرخ های بازدهی بورس در دوره گذشته باعث پیدایش ناپایداری دراین بازدهی ها در دوره جاری به میزان  9166/0 درصد می شود. علاوه براین، نتایج برآورد انواع مدل  ARMA(p,q) نشان می دهد که مدل ARMA(7,7) مدل مناسبی برای برازش رفتار نرخهای بازدهی روزانه بورس اوراق بهادار تهران می باشد زیرا که دارای کمترین معیار آکائیک در بین انواع مدل های برآورد شده ARMA(p,q) بود. همچنین، این مدل از نظر دقت پیش بینی نسبت به مدل های GARCH و نوسانات تصادفی دارای کمترین خطای پیش بینی است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.