اسم چند نفر را در مقاله می توان نوشت؟

معمولاً وقتی یک مقاله آماده چاپ می شود این سوال برای ما پیش می آید که اسم چند نفر را می توانیم در آن بنویسیم ؟

نمی توان گفت که در تعداد نام های وارد شده به یک مقاله محدودیتی هست ولی توجه به برخی نکات ضروری است:

1) اگر مقاله مستخرج از پایان نامه است و می خواهید برایش نمره بگیرید، نام خود را اول و نام اساتید راهنمای خود را نفر دوم و سوم قرار دهید. برخی دانشگاه ها وجود نام افراد دیگر را در مقاله قبول نمی کنند ولی آیین نامه این را نمی گوید پس می توانید نام افراد بعدی را در مقاله خود از نفر سوم تا نفر آخر بیاورید.

2) من بنابه تجربه شخصی ندیده ام که تعداد نام های یک مقاله بیشتر از 7 یا 8 نفر باشد. مرسوم هم نیست. پس خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و همان 4 الی 5 نفر نرمال را در حد نهایی رعایت کنید.

3) مقالات کنفرانسی و مخصوصاً Letter که چندان بلند نیستند نمی توانند دارای تعداد نویسندگان زیاد باشند. من خود مقاله Letter با 6 نویسنده فرستادم که سردبیر آن را به دلیل تعداد زیاد نویسندگان بازگشت داد و گفت یک مقاله 3 الی چها رصفحه ای را ماکزیمم 3 نفر می نویسند. (هر نفر یک صفحه !)

نکته پایانی:

در نهایت این نکته لازم است که برخی از مجلات دقیقاً از شما می خواهند که نقض هر نویسنده و نامی که در مقاله آورده اید را بنویسید. پس بهتر است خود را به دردسر نیانداخته و همان ماکزیمم 4 یا 5 نفر را انتخاب کنید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید